Najlepsza strona dnia

Regulamin Karty Podarunkowej

Regulamin Karta Podarunkowa w salonach Twój Dobry Optyk

§ 1

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1. WYSTAWCA KARTY PODARUNKOWEJ (WYSTAWCA KARTY) – Lens Group Aneta Jakubowska, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Osadnicza 91, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 5992267966, REGON 080951925 adres poczty elektronicznej: szczecin@dobryoptyk. pl, gorzow3@dobry-optyk.pl, gorzow2@dobry-optyk.pl.

2. KARTA PODARUNKOWA (KARTA) – generowana przez Wystawcę Karty, papierowa forma bonu wartościowego na okaziciela, potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości przypisanej karcie, o określonej dacie ważności. Karta Podarunkowa nie jest kartą płatniczą, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

3. KLIENT – nabywca Karty Podarunkowej od Wystawcy Karty,

4. UŻYTKOWNIK – każdorazowy okaziciel Karty Podarunkowej,

5. WARTOŚĆ DO WYKORZYSTANIA – przypisana Karcie Podarunkowej kwota, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w sklepie Twój Dobry Optyk w Gorzowie Wlkp., ul. Kombatantów 30, ul. Słowiańska 70 oraz w Szczecinie, ul. Ku Słońcu 67.

6. SKLEP Twój Dobry Optyk – sklep – jeden z salonów optycznych mieszczących się w 3 lokalizacjach w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kombatantów 30 (Galeria Manhattan) i ul. Słowiańskiej 70 (pasaż Tesco). W Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 67 (CH Ster), umożliwiający wykorzystanie Karty Podarunkowej.

7. TRANSAKCJA – dokonana przy użyciu Karty Podarunkowej operacja polegająca na wymianie Karty Podarunkowej na towary, nabyte przez Użytkownika w Sklepie Twój Dobry Optyk.

§ 2

1. Karty Podarunkowe mają formę papierową z przypisaną kwotą która stanowi Wartość do Wykorzystania.

2. Karta Podarunkowa służy wyłącznie do realizacji Transakcji.

3. Karta Podarunkowa jest ważna, tj. podlega wymianie na towary w okresie wskazanym na Karcie.

4. Wystawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za błędy Klienta po zakupie Karty, skutkujące jej utraceniem i/lub dostarczeniem niewłaściwej osobie. Klient lub Użytkownik uprawnieni są do zgłoszenia utraty lub uszkodzenia Karty Podarunkowej w celu jej zablokowania. Blokada Karty Podarunkowej nastąpi niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym pod warunkiem, że nie została ona wcześniej wykorzystana przez osoby trzecie. Podstawą do zablokowania Karty jest przedstawienie dowodu zakupu.

5. Po dokonaniu blokady przez Wystawcę klient otrzyma duplikat Karty.

6. Lens Group Aneta Jakubowska nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty Podarunkowej, zbyt małej Wartości do Wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w Sklepie Twój Dobry Optyk oraz kradzieży karty Użytkownikowi/Klientowi.

7. Lens Group Aneta Jakubowska nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.

§ 3

1. Karty Podarunkowe nie mogą być wymieniane na pieniądze.

2. Użytkownik Karty Podarunkowej może posługiwać się Kartą Podarunkową w okresie jej ważności.

3. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza Wartość Do Wykorzystania, Transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny.

4. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty Wartości Do Wykorzystania, w takim przypadku zaistniała różnica nie może być wypłacona Użytkownikowi.

5. Korzystanie z Karty Podarunkowej może być łączone z promocjami i rabatami oferowanymi w sklepie Twój Dobry Optyk.

§ 4

1. Karta Podarunkowa może być wykorzystana w okresie ważności podanym na karcie.

2. Wystawca Karty ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:

a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,

b) braku odpowiednich środków - Wartości Do Wykorzystania - na Karcie Podarunkowej w stosunku do ceny zamawianych przez Użytkownika towarów i braku chęci dopłaty różnicy przez Użytkownika.

c) wystąpienia problemów natury technicznej uniemożliwiających realizację Karty Podarunkowej, które wystąpiły z przyczyn niezależnych od Wystawcy Karty. W takim wypadku Sprzedawca w miarę możliwości techniczno-organizacyjnych podejmie kroki niezbędne do usunięcia zaistniałych przeszkód w realizacji Karty.

3. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika stanowi ważną Transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym Regulaminie.

§ 5

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

2. Klient przed zakupem Karty Podarunkowej, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem http://www.dobry-optyk.pl/regulamin-kart. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi /Użytkownikowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.

Lens Group Aneta Jakubowska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zmianach Lens Group Aneta Jakubowska poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu Twój Dobry Optyk pod adresem www.dobryoptyk. pl/regulamin-kart. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.